Voorwaarden

 1. DEFINITIES

  In deze Algemene voorwaarden hebben de onderstaande termen de volgende betekenis:

  1.1. Check: De VZW Check en haar bestuursleden of personen die handelen in naam van Check VZW;
  1.2. Bijeenkomst / activiteit: Hier onder vallen alle faciliteiten / diensten overeengekomen in een opdrachtbevestiging met Check VZW;
  1.3. Opdrachtgever: degene die de opdracht heeft gegeven tot of in wiens naam Check VZW een bijeenkomst / activiteit organiseren;
  1.4. Leverancier: degene, die zijnde de opdrachtgever, die goederen, diensten of andere op geld waardeerbaar prestaties aan Check VZW levert;
  1.5. Deelnemer: degene, niet zijnde de opdrachtgever, die mede de opdracht heeft gegeven tot of in wiens naam wij een bijeenkomst /activiteit organiseren;
  1.6. Wederpartij: zowel opdrachtgever, Deelnemer als leverancier;

 2. WERKINGSSFEER
  2.1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten.
  2.2. Check VZW is slechts aan orders, overeenkomsten of wijzigingen daarvan en of aanvullingen daarop gebonden, nadat Check VZW de bevestiging daarvan schriftelijk heeft geaccepteerd.

 3. OFFERTES
  3.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn al de offertes van Check VZW vrijblijvend.
  3.2. Offertes met een herhalend karakter binden Check VZW slechts voor het door Check VZW schriftelijk vastgesteld tijdsbestek. 
  3.3. Bij het uitblijven van opdrachten na de gevraagde offerte kunnen de organisatiekosten slechts in rekening worden gebracht, indien dit is overeengekomen. Dit geldt ook voor offertes uitgebracht aan Check VZW door leveranciers.

 4. VOLMACHTEN 
  4.1. Enkel en alleen de bestuursleden van Check VZW - hetzij persoonlijk hetzij bij schriftelijke volmacht aan een van onze medewerkers - is bevoegd om in een overeenkomst bedingen op te nemen, die afwijken van deze algemene leveringsvoorwaarden.
  4.2. Diegene, die namens de deelnemer of opdrachtgever optreedt, wordt verondersteld daartoe door de deelnemer of opdrachtgever gemachtigd te zijn. 

 5. WIJZIGINGEN IN DE OPDRACHT
  5.1. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdrachtbevestiging van welke aard ook, door of namens de opdrachtgever of de deelnemer aangebracht - hetzij schriftelijk hetzij op andere wijze -, die leiden tot door Check VZW niet in de opdrachtbevestiging opgenomen kosten, worden de opdrachtgever in rekening gebracht.
  5.2. Indien de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdrachtbevestiging, alsnog wijzigingen verlangt in de uitvoering / verblijf, dan moeten deze wijzigingen tijdig en schriftelijk aan Check VZW ter kennis worden gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon gegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen steeds voor rekening van de opdrachtgever. 
  5.3. Onverminderd het bepaalde in deze algemene leveringsvoorwaarden, gelden wijzigingen, zoals bedoeld in de bepalingen van lid 1. en 2. van dit artikel, slechts indien en voor zover deze door Check VZW schriftelijk zijn aanvaard. 
  5.4. Check VZW behoudt zich het recht, in overleg met opdrachtgever wijzigingen in de opdrachtbevestiging aan te brengen. Indien de opdrachtgever hierdoor de opdracht wil ontbinden, zal hij verplicht zijn het reeds door Check VZW uitgevoerde gedeelte van de order en/of overeenkomst af te nemen tegen betaling van het bedrag, die zich verhoudt tot de omvang van de order en/of overeenkomst. 

 6. OPDRACHTBEVESTIGING
  6.1. De opdrachtbevestiging heeft altijd een bepaalde geldigheidsduur. Indien er binnen deze termijn geen ondertekend exemplaar in het bezit van Check VZW zal zijn, kunnen door de opdrachtgever geen rechten meer ontleend worden. 

 7. ANNULERING
  7.1. Annulering dient schriftelijk te geschieden: 
  7.1.1. Bij annulering tot 6 weken voor aanvang van de bijeenkomst / activiteit bent u maximaal 35% van de overeengekomen totaalprijs aan Check VZW verschuldigd, 
  7.1.2. Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de bijeenkomst / activiteit bent u 50% van de overeengekomen totaalprijs aan Check VZW verschuldigd,
  7.1.3. Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de bijeenkomst / activiteit bent u 75% van de overeengekomen totaalprijs aan Check VZW verschuldigd, 
  7.1.4. Bij annulering na deze termijn kan niet meer tot restitutie worden overgegaan en bent u de overeengekomen totaalprijs verschuldigd. 
  7.1.5. Annulering dient schriftelijk te worden bevestigd door de directie.

 8. BETALING 
  8.1. De door Check VZW vermelde prijzen zijn exclusief B.T.W., tenzij anders vermeld. 
  8.2. Na ontvangst van de ondertekende opdrachtbevestiging door Check VZW ontvangt u een factuur. Deze dient binnen 2 weken na de factuurdatum te worden overgemaakt op bankrekeningnummer: XXXXXXX (Check VZW) onder vermelding van het factuur- en klantnummer.
  8.3. Extra deelname aan een bijeenkomst / activiteit kan achteraf aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. U ontvangt hiervoor een factuur. Deze dient binnen 2 weken na de factuurdatum te worden overgemaakt
  8.4. Andere niet in de opdrachtbevestiging opgenomen posten, waaronder bijkomende uitgaven tijdens een bijeenkomst / activiteit worden achteraf gefactureerd.
  8.5. Eventuele veranderingen in de B.T.W.-tarieven komen ten laste van de opdrachtgever.
  8.6. Indien de opdrachtgever een der betalingen nalaat tijdig te voldoen, is Check VZW gerechtigd de overeenkomst zonder opgave van redenen en zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, te ontbinden. De door ons gemaakte kosten zullen alsnog aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht en Check VZW heeft recht op vergoeding daarvan.
  8.7. Vanaf de datum dat de betalingen door de opdrachtgever plaats hadden moeten vinden tot de datum van betaling is de opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is, de wettelijke rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een hele telt. 
  8.8. Alle kosten van invordering, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, komen ten laste van de opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op tenminste 25% van de overeengekomen totaalprijs (met een minimum van €. 125,-). 

 9. AANSPRAKELIJKHEID / GARANTIE 
  9.1. Check VZW staat tegenover haar opdrachtgever garant voor een correcte uitvoering van de door haar geaccepteerde opdracht, een en ander conform de in de opdrachtbevestiging opgenomen tekst. Daarbij is niet van belang of Check VZW al dan niet dienstverleners zal inschakelen bij de uitvoering.

 10. UITSLUITING / BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID 
  10.1. Behoudens de verantwoordelijkheid van Check VZW krachtens wettelijke bepalingen en algemeen geldende regels van redelijkheid en billijkheid, is zij nooit aansprakelijk voor de kosten, schade en intresten, die eventueel ontstaan als direct gevolg van: 
  10.1.1. een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Check VZW. 
  10.1.2. daden of nalatigheid van de opdrachtgever of de gasten / deelnemers en deelnemer(s).
  10.2. De aansprakelijkheid van Check VZW is te allen tijde beperkt tot het bedrag waartoe zij verzekerd is.

 11. DEELNEMERS EN HAAR VERPLICHTINGEN 
  11.1. Alle personen moeten zich er terdege van bewust zijn dat deelname aan de activiteiten van Check VZW grote lichamelijke en geestelijke inspanning kan vergen. 
  11.2. Check VZW behoudt zich het recht deelnemers uit te sluiten van deelname van een door ons georganiseerde activiteit, indien het vermoeden bestaat dat een deelnemer niet in staat is deel te nemen aan een activiteit. 
  11.3. Indien deelnemers moeilijkheden veroorzaken of kunnen gaan veroorzaken en/of niet toelaatbaar gedrag uiten, kan Check VZW besluiten hen van verdere deelname te ontzeggen, zonder het verlenen van restitutie.
  11.4. De opdrachtgever stelt de ouder(-s) en/of verzorger(-s) van minderjarige deelnemers op de hoogte van deelname aan de door ons georganiseerde activiteiten, zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging. 

 12. SCHADE / VERNIELINGEN TIJDENS VERBLIJF
  12.1. Check VZW heeft het recht om kosten voortkomend uit de schade en/of vernielingen aangericht door gasten / deelnemers, zover niet op de dader(-s) zelf te verhalen, op de opdrachtgever te verhalen 

 13. VERHUUR MATERIALEN
  13.1. Check VZW is niet aansprakelijk voor enig letsel, door welk toeval of ongeval dan ook, aangebracht aan de gebruikers voor, tijdens of na de activiteit.
  13.2. De opdrachtgever dient de gehuurde materialen binnen de gestelde termijn, na de activiteit weer in de oorspronkelijke staat over te dragen aan Check VZW.
  13.3. Bij verlies en/of schade aan materialen heeft Check VZW het recht om de kosten op de opdrachtgever te verhalen. Schade en/of verlies dient onmiddellijk aan Check VZW te worden gemeld. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gehuurde, vanaf het moment van afhalen tot het tijdstip van terugbezorging. Bij schade of verlies wordt de vervangingswaarde bij de opdrachtgever in rekening gebracht.
  13.4. Check VZW kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan andermans eigendommen door het gebruik van onze verhuurde materialen. 
  13.5. De opdrachtgever draagt zelf zorg voor de benodigde vergunningen die voor de uitvoer van activiteiten noodzakelijk kunnen zijn.

 14. VERHUUR PAINTBALL MATERIAAL
  14.1. Paintballwapens vallen in het beginsel onder “categorie IV” van de Wet wapens en munitie. Het bezit van deze wapens is toegestaan, maar het openbaar dragen van deze wapens is (zonder vergunning) verboden. Lees meer over het dragen van de wapens in documentatie van justitie. Check VZW kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor overtredingen aangaande deze wetgeving.
  14.2. Volgens de Nederlandse wet is paintballen alleen toegestaan voor personen van 18 jaar en ouder. Dit is te wijten aan de wapens die bij het spel gebruikt worden. Volgens de Nederlandse wapenwet vallen wapens die werken op lucht- of gasdruk in de categorie IV. Voor het bezitten van dit soort wapens uit deze categorie is weliswaar geen wapenvergunning nodig, maar ze mogen niet gebruikt noch bezeten
  14.3. worden door minderjarigen. Check VZW kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor overtredingen aangaande deze wetgeving

 15. EIGENDOMSVOORBEHOUD 
  15.1. Indien en voor zover Check VZW zaken levert aan de opdrachtgever, gaat de eigendom van de geleverde zaken over op de opdrachtgever op de dag, waarop de opdrachtgever de verschuldigde prijs, renten, kosten en schadevergoedingen ter zake van de geleverde zaken, en het daar eventueel aan verbonden en door Check VZW georganiseerde bijeenkomst/activiteit, zal hebben voldaan. Bij niet betaling is Check VZW gerechtigd de zaken bij de opdrachtgever of bij derden, indien de zaken bij derden zijn opgeslagen, terug te halen en zijn opdrachtgever dan wel de derden verplicht Check VZW hiertoe daadwerkelijk in de gelegenheid te stellen. Eventuele kosten zijn voor rekening van opdrachtgever.

 16. RETENTIERECHT
  16.1. Met betrekking tot zaken van opdrachtgever, die Check VZW onder zich heeft, is Check VZW gerechtigd die goederen onder zich te houden tot het tijdstip waarop alle kosten die Check VZW heeft gemaakt ter uitvoering van de opdracht van diezelfde opdrachtgever zijn voldaan. Tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld. 

 17. OVERMACHT
  17.1. Indien de voortgang in de uitvoering van de orders en/of overeenkomst, ten gevolge van een niet aan de schuld van de opdrachtgever toe te rekenen tekortkoming in de nakoming, en te voorzien valt dat de uitvoering voor een periode van meer dan 2 weken zal worden belemmerd, dan is Check VZW gerechtigd om de order en/of de overeen komst zonder enige ingebrekestelling en zonder enige gerechtelijke tussenkomst te beëindigen door opzegging dan wel ontbinding, naar keuze van Check VZW. In dit geval is de opdrachtgever gehouden ons het verschuldigde bedrag in verhouding tot het door ons verrichte werk uit te betalen. 
  17.2. In geval van een niet aan Check VZW toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de order en/of overeenkomst, zal Check VZW de opdrachtgever daarvan op de hoogte brengen. Na ontvangst van deze mededeling heeft de opdrachtgever 2 weken de tijd om de order en/of overeenkomst te ontbinden. Indien de opdrachtgever besluit tot annulering, zal hij verplicht zijn het reeds door Check VZW uitgevoerde gedeelte van de order en/of overeenkomst af te nemen tegen betaling van het bedrag, die zich verhoudt tot de omvang van de order en/of overeenkomst. 
  17.3. Onder een niet aan de schuld van één der partijen toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de order en/of overeenkomst wordt onder meer verstaan: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, stormschade, stremming in trein-, water-, lucht-, of wegverkeer, gebrek aan brandstoffen, stagnatie in, beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, brand, machine-breuk en andere productiestoringen, stakingen, uitsluitingen, overheidsmaatregelen, niet-leveringen van materialen en halffabrikaten door derden en andere ten tijde van de totstandkoming van de order en/of overeenkomsten voorzienbare en onvoorzienbare omstandigheden, die uitvoering van de order en/of overeenkomst verstoren en voorts de omstandigheden, die van een zodanige invloed zijn op de inhoud van de order en/of overeenkomst dat de wederpartij in redelijkheid en billijkheid de nakoming van de order en/of overeenkomst niet kan eisen. 

 18. AUTEURSRECHT, INDUSTRIEEL EIGENDOMSRECHT
  18.1. Het auteursrecht en andere industriële of intellectuele eigendomsrechten van door ons bedachte of tot stand gebrachte bijeenkomst / activiteit / materialen en dergelijke berust bij Check VZW.
  18.2. Indien de opdrachtgever een bijeenkomst / activiteit / materialen en dergelijke door Check VZW laat bedenken of ontwerpen en vervolgens geen order plaatst op een dergelijke idee of ontwerp, dan zullen de hieraan verbonden kosten in rekening gebracht worden, zonder dat daardoor de rechten op het idee op opdrachtgever zullen overgaan. In de aan de opdrachtgever in rekening gebracht kosten van het bedenken of ontwerpen zijn auteursrechten niet inbegrepen. 

 19. KLACHTEN
  19.1. Reclames met betrekking tot door ons georganiseerde bijeenkomst / activiteit dienen binnen 7 dagen na afloop van de bijeenkomst / activiteit schriftelijk bij ons te worden ingediend. 
  19.2. Het indienen van reclames ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting de door ons ingediende factuur tijdig te betalen. 

 20. GESCHILBESLECHTING
  20.1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en Check VZW, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Leuven.

 21. TOEPASSELIJK RECHT
  21.1. Op elke overeenkomst met Check VZW is het Belgisch recht van toepassing.